се п дт ерджу ться! Укра нська…

ро цю купить аккумулятор http://www.alfaakb.com/ ун кальну колекц ю книг, документ , СКАРБНИЦЮ Ки ських княз , написано десятки книг. сну чимало ерс й.

Найб льш дом частина б бл отеки дос лежить десь у загадко их п дземеллях Соф . Або захо ана район Межиг рського монастиря. Чи збер га ться десь у Ки о- ечерськ й а р . се може бути

к нц 2007 року, журнал сти часопис Музе Укра ни та Но а С ч , зак нчу али розсл ду ання з пошук шабл Мазепи, козацьких регал й ( и езених запорожцями, у тому числ , з Межиг р я), арх УНР, Скоропадського, козацьких документ , значних ц нностей, що зникли у часи Кубансько Народно республ ки.

Сталося так, що не инн репортерськ розпиту ання, есел публ кац , моментально перет орилися на скандальн сенсац , при ерну ши у агу про дних роз док с ту. реса багато писала про операц ю Козацьк регал , що зак нчилася пограбу анням Музею Кубанського козацт а у США рос йською роз дкою. от м були гонки рос йсько , американсько канадсько спецслужб н чною Америкою за шаблею Мазепи, яка чудесним чином знайшлася спецхран ФСБ рм таж етербургу. Розсл ду анням пе них документ про скарби запорожц нин займа ться РУ РФ ро 80 оз золота д амант захо аних кер никами Кубансько Народно республ ки, журнал сти ще бояться го орити арт сть скарбу оц ню ться фантастичною сумою

Орден Ярослава МудрогоАле, нформац я, яка, як ми п дозрю мо, була ц леспрямо ано доста лена укра нським журнал стам, пере ершила с попередн пригоди. Маленький колекти д ох укра номо них культуролог чних журнал зно у потрапи до еп центру якихось не дуже зрозум лих, але знако их геопол тичних под й.

якихось далеких арх ах лежать с дчення колишн х радянських переб жчик , як у т роки залишилися непом ченими, а нин

Майже пе нено можна го орити про якусь потужну колекц ю етьмана ана Мазепи. Дуже старо инн реч з зант , книги, прикраси Ки ських княз , документи, потрапили до з брання Мазепи, збер гаючись у над йному м сц Соф . За скарбом приглядали д о особли о пере рених монах .

Саме х, за чи мось доносом, жахли о допиту али нишпорки етра . Скор ш за се, хтось не итрима , показа ши схо анку. Але, н кого це не ряту ало знищили с х

иходить, що саме тод , до рос ян потрапили чисельн прикраси Ки ських княз , документи ( пергамент, Б Р СТЯН РАМ ТИ, як , на жаль, розсипалися, залиши ши по соб лише с инце печатки з княжими сим олами).

Чимало документ ц л ли! исту ання Яросла а та нших княз з Но городом! Як сь документи, книги, таблички

х знайшли досить багато они мирно збер галися запасниках схо ищах рос йських музе . Аж до приходу комун ст , як дуже багато чого тупо продали США, Н меччину, Англ ю Так, частину прикрас Ки ських княз !

А доньц енерального Секретаря ЦК К РС . .Брежн й, легенду про ди ний перстень Яросла а Мудрого, розпо ли. багато публ кац й про чисельн оборудки першо доньки з д амантами, золотом

На имогу, було ст орено та мну групу з оф цер К Б сторик , як знайшли сл ди скарбу ана Мазепи Яросла а Мудрого. п д алах лен нградського Адм ралтейст а!

же ч тко домо, що 1979 року, алина, у супро од оф цер К Б, серед яких бу майбутн й генерал К Б, особистий охоронець Брежн а орбачо а, олодимир Мед ед , д дала схо ище, знайшла перстень Яросла а Мудрого залишки скарбу Мазепи, де було чимало речей з б бл отеки!

с т реч мають колосальне сторичне моральне значення! Але, х не можна було ш идко продати радянських ком с онках! Саме через те ц л ли.

рахо уючи те, що ми отримали дуже детальне, аж занадто, описання персня, можна припустити сну ання як сних фото

Кам нь д йсно еликий. К адрат. Якщо напра ити потужний пром нь с тла, идно мапу Соф . Мабуть, та мна схема. Розди лятися треба спец альн й лаборатор п д м кроскопом. Чого, з ичайно, н хто не роби .

Сам перстень, игото лений з чистого золота 24 карат без л гатури. ерепла лене з римських ауерелус та сол т . Тонка опра а. Чотири ф ксатори.

Руб но е скло. Тод иникла мода така. зант йська. одр бню али др бн руб ни. Зм шу али з склом. ла или. Нада али пе но форми. Технолог я, до реч , трачена як мапу туди сунули? що саме на н й?

Зрозум ло, що дегенерати на алина прид орний рейський ю ел р, моментально допетрали, що то не руб н! Не розум ючи того, знайшли безц нну р ч для науки. Як Укра ни, так Рос . с х сло ян! ерстень залиши ся спецхран . ми достеменно зна мо, що лежить там понин .

Як пе н книги, документи, ще як сь прикраси. сну публ кац я М.Розо а про книги Яросла а, що лежать б бл отец м. Салтико а-Щедр на. Зно у тер! Як они там опинилися?

Ми оприлюднили нформац ю про 234 ящики з документами матер алами Мазепинського дела, як за 300 рок на ть не розпаку али! А нин зно у перехо ують д допитли их очей укра нських досл дник . Дуже можли о, почнуть шукати перехо у ати залишки б бл отеки Яросла а Мудрого та скарбу ана Мазепи з Соф . Така у сучасно Рос сторична пол тика. Чи стерична

принцип , робити цього не треба. Х ба мало Рос чених, гото их зд йснити таке ажли е дкриття? Адже, с ц реч експонатами як укра нсько , так рос йсько стор ! Хай люди терм но о знайдуть т ящики подарують с ту уже документальну, науко у сенсац ю! А не журнал стську, як ми.

дкреслюю перше у науко ц з я и ся шанс так легко краси о зробити дкриття с то ого р ня. шанс до ести сну ання б бл отеки Яросла а Мудрого. Та хай це будуть рос йськ науко ц ! Яка, принцип , р зниця?! Т льки знайд ть!!! оприлюдн ть!

Укра нськ журнал сти, що же мають бойо ий дос д под бних м жнародних розсл ду ань, теж не збираються чекати. Акти н д же почалися. дуже може бути, що ми будемо першими

Розк шний початок но о книги. Зно у Санкт- етербург, та мн спецхрани, Яросла Мудрий, ан Мазепа, спецслужби, но пригоди

Черго е жорстке застереження! с пра а належать журналу Но а С ч ! ередрук лише з л нком на сайт – http://www.novasich.org.ua/index.php ! Коментар , детал , джерела не надаються!

Портал гражданской журналистики. Интернет-издание ХайВей. Портал громадянської журналістики. Інтернет-видання ХайВей.

Матеріали рубрик БІзнес повідомляє та Світ політики публікуються на правах реклами. ХайВей не несе відповідальностІ за їхній зміст.

Leave a Reply